Huyện Lương Sơn có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Lương Sơn là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hoà Bình. Huyện Lương Sơn có 20 đơn vị hành chính, bao gồm 19 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Lương Sơn
2 Xã Lâm Sơn
3 Xã Hòa Sơn
4 Xã Trường Sơn
5 Xã Tân Vinh
6 Xã Nhuận Trạch
7 Xã Cao Răm
8 Xã Cư Yên
9 Xã Hợp Hòa
10 Xã Liên Sơn
11 Xã Thành Lập
12 Xã Tiến Sơn
13 Xã Trung Sơn
14 Xã Tân Thành
15 Xã Cao Dương
16 Xã Hợp Châu
17 Xã Long Sơn
18 Xã Cao Thắng
19 Xã Thanh Lương
20 Xã Hợp Thanh
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật