Huyện Lâm Thao có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Lâm Thao là một Huyện trực thuộc Tỉnh Phú Thọ. Huyện Lâm Thao có 14 đơn vị hành chính, bao gồm 12 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Lâm Thao
2 Xã Tiên Kiên
3 Thị trấn Thị trấn Hùng Sơn
4 Xã Xuân Lũng
5 Xã Xuân Huy
6 Xã Thạch Sơn
7 Xã Sơn Vi
8 Xã Hợp Hải
9 Xã Sơn Dương
10 Xã Cao Xá
11 Xã Kinh Kệ
12 Xã Vĩnh Lại
13 Xã Tứ Xã
14 Xã Bản Nguyên
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật