Huyện Lắk có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Lắk là một Huyện trực thuộc Tỉnh Đắk Lắk. Huyện Lắk có 11 đơn vị hành chính, bao gồm 10 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Liên Sơn
2 Xã Yang Tao
3 Xã Bông Krang
4 Xã Đắk Liêng
5 Xã Buôn Triết
6 Xã Buôn Tría
7 Xã Đắk Phơi
8 Xã Đắk Nuê
9 Xã Krông Nô
10 Xã Nam Ka
11 Xã Ea R'Bin
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật