Huyện Kỳ Sơn có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Kỳ Sơn là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hoà Bình. Huyện Kỳ Sơn có 10 đơn vị hành chính, bao gồm 9 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Kỳ Sơn
2 Xã Hợp Thịnh
3 Xã Phú Minh
4 Xã Hợp Thành
5 Xã Phúc Tiến
6 Xã Dân Hòa
7 Xã Mông Hóa
8 Xã Dân Hạ
9 Xã Độc Lập
10 Xã Yên Quang
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật