Huyện Krông Pắc có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Krông Pắc là một Huyện trực thuộc Tỉnh Đắk Lắk. Huyện Krông Pắc có 16 đơn vị hành chính, bao gồm 15 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Phước An
2 Xã KRông Búk
3 Xã Ea Kly
4 Xã Ea Kênh
5 Xã Ea Phê
6 Xã Ea KNuec
7 Xã Ea Yông
8 Xã Hòa An
9 Xã Ea Kuăng
10 Xã Hòa Đông
11 Xã Ea Hiu
12 Xã Hòa Tiến
13 Xã Tân Tiến
14 Xã Vụ Bổn
15 Xã Ea Uy
16 Xã Ea Yiêng
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật