Huyện Krông Nô có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Krông Nô là một Huyện trực thuộc Tỉnh Đắk Nông. Huyện Krông Nô có 12 đơn vị hành chính, bao gồm 11 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Đắk Mâm
2 Xã Đắk Sôr
3 Xã Nam Xuân
4 Xã Buôn Choah
5 Xã Nam Đà
6 Xã Tân Thành
7 Xã Đắk Drô
8 Xã Nâm Nung
9 Xã Đức Xuyên
10 Xã Đắk Nang
11 Xã Quảng Phú
12 Xã Nâm N'Đir
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật