Huyện Krông A Na có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Krông A Na là một Huyện trực thuộc Tỉnh Đắk Lắk. Huyện Krông A Na có 8 đơn vị hành chính, bao gồm 7 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Buôn Trấp
2 Xã Dray Sáp
3 Xã Ea Na
4 Xã Ea Bông
5 Xã Băng A Drênh
6 Xã Dur KMăl
7 Xã Bình Hòa
8 Xã Quảng Điền
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật