Huyện Kim Bôi có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Kim Bôi là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hoà Bình. Huyện Kim Bôi có 28 đơn vị hành chính, bao gồm 27 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Bo
2 Xã Đú Sáng
3 Xã Bắc Sơn
4 Xã Bình Sơn
5 Xã Hùng Tiến
6 Xã Tú Sơn
7 Xã Nật Sơn
8 Xã Vĩnh Tiến
9 Xã Sơn Thủy
10 Xã Đông Bắc
11 Xã Thượng Bì
12 Xã Lập Chiệng
13 Xã Vĩnh Đồng
14 Xã Hạ Bì
15 Xã Trung Bì
16 Xã Kim Sơn
17 Xã Hợp Đồng
18 Xã Thượng Tiến
19 Xã Kim Tiến
20 Xã Kim Bình
21 Xã Hợp Kim
22 Xã Kim Bôi
23 Xã Nam Thượng
24 Xã Kim Truy
25 Xã Cuối Hạ
26 Xã Sào Báy
27 Xã Mi Hòa
28 Xã Nuông Dăm
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật