Huyện Kiến Xương có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Kiến Xương là một Huyện trực thuộc Tỉnh Thái Bình. Huyện Kiến Xương có 37 đơn vị hành chính, bao gồm 36 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Thanh Nê
2 Xã Trà Giang
3 Xã Quốc Tuấn
4 Xã An Bình
5 Xã Vũ Tây
6 Xã Hồng Thái
7 Xã Bình Nguyên
8 Xã Vũ Sơn
9 Xã Lê Lợi
10 Xã Quyết Tiến
11 Xã Vũ Lễ
12 Xã Thanh Tân
13 Xã Thượng Hiền
14 Xã Nam Cao
15 Xã Đình Phùng
16 Xã Vũ Ninh
17 Xã Vũ An
18 Xã Quang Lịch
19 Xã Hòa Bình
20 Xã Bình Minh
21 Xã Vũ Quí
22 Xã Quang Bình
23 Xã An Bồi
24 Xã Vũ Trung
25 Xã Vũ Thắng
26 Xã Vũ Công
27 Xã Vũ Hòa
28 Xã Quang Minh
29 Xã Quang Trung
30 Xã Minh Hưng
31 Xã Quang Hưng
32 Xã Vũ Bình
33 Xã Minh Tân
34 Xã Nam Bình
35 Xã Bình Thanh
36 Xã Bình Định
37 Xã Hồng Tiến
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật