Huyện KBang có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện KBang là một Huyện trực thuộc Tỉnh Gia Lai. Huyện KBang có 14 đơn vị hành chính, bao gồm 13 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn KBang
2 Xã Kon Pne
3 Xã Đăk Roong
4 Xã Sơn Lang
5 Xã KRong
6 Xã Sơ Pai
7 Xã Lơ Ku
8 Xã Đông
9 Xã Đak SMar
10 Xã Nghĩa An
11 Xã Tơ Tung
12 Xã Kông Lơng Khơng
13 Xã Kông Pla
14 Xã Đăk HLơ
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật