Huyện Hương Sơn có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Hương Sơn là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hà Tĩnh. Huyện Hương Sơn có 32 đơn vị hành chính, bao gồm 30 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Phố Châu
2 Thị trấn Thị trấn Tây Sơn
3 Xã Sơn Hồng
4 Xã Sơn Tiến
5 Xã Sơn Lâm
6 Xã Sơn Lễ
7 Xã Sơn Thịnh
8 Xã Sơn An
9 Xã Sơn Giang
10 Xã Sơn Lĩnh
11 Xã Sơn Hòa
12 Xã Sơn Tân
13 Xã Sơn Mỹ
14 Xã Sơn Tây
15 Xã Sơn Ninh
16 Xã Sơn Châu
17 Xã Sơn Hà
18 Xã Sơn Quang
19 Xã Sơn Trung
20 Xã Sơn Bằng
21 Xã Sơn Bình
22 Xã Sơn Kim 1
23 Xã Sơn Kim 2
24 Xã Sơn Trà
25 Xã Sơn Long
26 Xã Sơn Diệm
27 Xã Sơn Thủy
28 Xã Sơn Hàm
29 Xã Sơn Phú
30 Xã Sơn Phúc
31 Xã Sơn Trường
32 Xã Sơn Mai
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật