Huyện Hưng Nguyên có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Hưng Nguyên là một Huyện trực thuộc Tỉnh Nghệ An. Huyện Hưng Nguyên có 23 đơn vị hành chính, bao gồm 22 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Hưng Nguyên
2 Xã Hưng Trung
3 Xã Hưng Yên
4 Xã Hưng Yên Bắc
5 Xã Hưng Tây
6 Xã Hưng Đạo
7 Xã Hưng Mỹ
8 Xã Hưng Thịnh
9 Xã Hưng Lĩnh
10 Xã Hưng Thông
11 Xã Hưng Tân
12 Xã Hưng Lợi
13 Xã Hưng Thắng
14 Xã Hưng Phúc
15 Xã Hưng Long
16 Xã Hưng Tiến
17 Xã Hưng Xá
18 Xã Hưng Châu
19 Xã Hưng Xuân
20 Xã Hưng Nhân
21 Xã Hưng Phú
22 Xã Hưng Khánh
23 Xã Hưng Lam
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật