Huyện Hưng Hà có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Hưng Hà là một Huyện trực thuộc Tỉnh Thái Bình. Huyện Hưng Hà có 35 đơn vị hành chính, bao gồm 33 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Hưng Hà
2 Xã Điệp Nông
3 Xã Tân Lễ
4 Xã Cộng Hòa
5 Xã Dân Chủ
6 Xã Canh Tân
7 Xã Hòa Tiến
8 Xã Hùng Dũng
9 Xã Tân Tiến
10 Thị trấn Thị trấn Hưng Nhân
11 Xã Đoan Hùng
12 Xã Duyên Hải
13 Xã Tân Hòa
14 Xã Văn Cẩm
15 Xã Bắc Sơn
16 Xã Đông Đô
17 Xã Phúc Khánh
18 Xã Liên Hiệp
19 Xã Tây Đô
20 Xã Thống Nhất
21 Xã Tiến Đức
22 Xã Thái Hưng
23 Xã Thái Phương
24 Xã Hòa Bình
25 Xã Chi Lăng
26 Xã Minh Khai
27 Xã Hồng An
28 Xã Kim Chung
29 Xã Hồng Lĩnh
30 Xã Minh Tân
31 Xã Văn Lang
32 Xã Độc Lập
33 Xã Chí Hòa
34 Xã Minh Hòa
35 Xã Hồng Minh
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật