Huyện Hoài Ân có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Hoài Ân là một Huyện trực thuộc Tỉnh Bình Định. Huyện Hoài Ân có 15 đơn vị hành chính, bao gồm 14 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Tăng Bạt Hổ
2 Xã Ân Hảo Tây
3 Xã Ân Hảo Đông
4 Xã Ân Sơn
5 Xã Ân Mỹ
6 Xã Dak Mang
7 Xã Ân Tín
8 Xã Ân Thạnh
9 Xã Ân Phong
10 Xã Ân Đức
11 Xã Ân Hữu
12 Xã Bok Tới
13 Xã Ân Tường Tây
14 Xã Ân Tường Đông
15 Xã Ân Nghĩa
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật