Huyện Hoa Lư có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Hoa Lư là một Huyện trực thuộc Tỉnh Ninh Bình. Huyện Hoa Lư có 11 đơn vị hành chính, bao gồm 10 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Thiên Tôn
2 Xã Ninh Giang
3 Xã Trường Yên
4 Xã Ninh Khang
5 Xã Ninh Mỹ
6 Xã Ninh Hòa
7 Xã Ninh Xuân
8 Xã Ninh Hải
9 Xã Ninh Thắng
10 Xã Ninh Vân
11 Xã Ninh An
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật