Huyện Hậu Lộc có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Hậu Lộc là một Huyện trực thuộc Tỉnh Thanh Hóa. Huyện Hậu Lộc có 27 đơn vị hành chính, bao gồm 26 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Hậu Lộc
2 Xã Đồng Lộc
3 Xã Đại Lộc
4 Xã Triệu Lộc
5 Xã Châu Lộc
6 Xã Tiến Lộc
7 Xã Lộc Sơn
8 Xã Cầu Lộc
9 Xã Thành Lộc
10 Xã Tuy Lộc
11 Xã Phong Lộc
12 Xã Mỹ Lộc
13 Xã Văn Lộc
14 Xã Thuần Lộc
15 Xã Lộc Tân
16 Xã Xuân Lộc
17 Xã Thịnh Lộc
18 Xã Hoa Lộc
19 Xã Liên Lộc
20 Xã Quang Lộc
21 Xã Phú Lộc
22 Xã Hòa Lộc
23 Xã Minh Lộc
24 Xã Hưng Lộc
25 Xã Hải Lộc
26 Xã Đa Lộc
27 Xã Ngư Lộc
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật