Huyện Hàm Yên có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Hàm Yên là một Huyện trực thuộc Tỉnh Tuyên Quang. Huyện Hàm Yên có 18 đơn vị hành chính, bao gồm 17 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Tân Yên
2 Xã Yên Thuận
3 Xã Bạch Xa
4 Xã Minh Khương
5 Xã Yên Lâm
6 Xã Minh Dân
7 Xã Phù Lưu
8 Xã Minh Hương
9 Xã Yên Phú
10 Xã Tân Thành
11 Xã Bình Xa
12 Xã Thái Sơn
13 Xã Nhân Mục
14 Xã Thành Long
15 Xã Bằng Cốc
16 Xã Thái Hòa
17 Xã Đức Ninh
18 Xã Hùng Đức
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật