Huyện Hàm Thuận Bắc có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Hàm Thuận Bắc là một Huyện trực thuộc Tỉnh Bình Thuận. Huyện Hàm Thuận Bắc có 17 đơn vị hành chính, bao gồm 15 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Ma Lâm
2 Thị trấn Thị trấn Phú Long
3 Xã La Dạ
4 Xã Đông Tiến
5 Xã Thuận Hòa
6 Xã Đông Giang
7 Xã Hàm Phú
8 Xã Hồng Liêm
9 Xã Thuận Minh
10 Xã Hồng Sơn
11 Xã Hàm Trí
12 Xã Hàm Đức
13 Xã Hàm Liêm
14 Xã Hàm Chính
15 Xã Hàm Hiệp
16 Xã Hàm Thắng
17 Xã Đa Mi
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật