Huyện Hải Lăng có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Hải Lăng là một Huyện trực thuộc Tỉnh Quảng Trị. Huyện Hải Lăng có 20 đơn vị hành chính, bao gồm 19 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Hải Lăng
2 Xã Hải An
3 Xã Hải Ba
4 Xã Hải Xuân
5 Xã Hải Quy
6 Xã Hải Quế
7 Xã Hải Vĩnh
8 Xã Hải Phú
9 Xã Hải Thượng
10 Xã Hải Dương
11 Xã Hải Thiện
12 Xã Hải Lâm
13 Xã Hải Thành
14 Xã Hải Hòa
15 Xã Hải Tân
16 Xã Hải Trường
17 Xã Hải Thọ
18 Xã Hải Sơn
19 Xã Hải Chánh
20 Xã Hải Khê
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật