Huyện Hà Quảng có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Hà Quảng là một Huyện trực thuộc Tỉnh Cao Bằng. Huyện Hà Quảng có 19 đơn vị hành chính, bao gồm 18 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Xuân Hòa
2 Xã Lũng Nặm
3 Xã Kéo Yên
4 Xã Trường Hà
5 Xã Vân An
6 Xã Cải Viên
7 Xã Nà Sác
8 Xã Nội Thôn
9 Xã Tổng Cọt
10 Xã Sóc Hà
11 Xã Thượng Thôn
12 Xã Vần Dính
13 Xã Hồng Sĩ
14 Xã Sĩ Hai
15 Xã Quý Quân
16 Xã Mã Ba
17 Xã Phù Ngọc
18 Xã Đào Ngạn
19 Xã Hạ Thôn
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật