Huyện Hạ Hoà có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Hạ Hoà là một Huyện trực thuộc Tỉnh Phú Thọ. Huyện Hạ Hoà có 33 đơn vị hành chính, bao gồm 32 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Hạ Hoà
2 Xã Đại Phạm
3 Xã Hậu Bổng
4 Xã Đan Hà
5 Xã Hà Lương
6 Xã Lệnh Khanh
7 Xã Phụ Khánh
8 Xã Liên Phương
9 Xã Đan Thượng
10 Xã Hiền Lương
11 Xã Động Lâm
12 Xã Lâm Lợi
13 Xã Phương Viên
14 Xã Gia Điền
15 Xã Ấm Hạ
16 Xã Quân Khê
17 Xã Y Sơn
18 Xã Hương Xạ
19 Xã Cáo Điền
20 Xã Xuân Áng
21 Xã Yên Kỳ
22 Xã Chuế Lưu
23 Xã Minh Hạc
24 Xã Lang Sơn
25 Xã Bằng Giã
26 Xã Yên Luật
27 Xã Vô Tranh
28 Xã Văn Lang
29 Xã Chính Công
30 Xã Minh Côi
31 Xã Vĩnh Chân
32 Xã Mai Tùng
33 Xã Vụ Cầu
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật