Huyện Gio Linh có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Gio Linh là một Huyện trực thuộc Tỉnh Quảng Trị. Huyện Gio Linh có 21 đơn vị hành chính, bao gồm 19 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Gio Linh
2 Thị trấn Thị trấn Cửa Việt
3 Xã Trung Giang
4 Xã Trung Hải
5 Xã Trung Sơn
6 Xã Gio Phong
7 Xã Gio Mỹ
8 Xã Vĩnh Trường
9 Xã Gio Bình
10 Xã Gio Hải
11 Xã Gio An
12 Xã Gio Châu
13 Xã Gio Thành
14 Xã Gio Việt
15 Xã Linh Thượng
16 Xã Gio Sơn
17 Xã Gio Hòa
18 Xã Gio Mai
19 Xã Hải Thái
20 Xã Linh Hải
21 Xã Gio Quang
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật