Huyện Gia Viễn có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Gia Viễn là một Huyện trực thuộc Tỉnh Ninh Bình. Huyện Gia Viễn có 21 đơn vị hành chính, bao gồm 20 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Me
2 Xã Gia Hòa
3 Xã Gia Hưng
4 Xã Liên Sơn
5 Xã Gia Thanh
6 Xã Gia Vân
7 Xã Gia Phú
8 Xã Gia Xuân
9 Xã Gia Lập
10 Xã Gia Vượng
11 Xã Gia Trấn
12 Xã Gia Thịnh
13 Xã Gia Phương
14 Xã Gia Tân
15 Xã Gia Thắng
16 Xã Gia Trung
17 Xã Gia Minh
18 Xã Gia Lạc
19 Xã Gia Tiến
20 Xã Gia Sinh
21 Xã Gia Phong
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật