Huyện Duy Tiên có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Duy Tiên là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hà Nam. Huyện Duy Tiên có 18 đơn vị hành chính, bao gồm 16 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Đồng Văn
2 Thị trấn Thị trấn Hòa Mạc
3 Xã Mộc Bắc
4 Xã Châu Giang
5 Xã Bạch Thượng
6 Xã Duy Minh
7 Xã Mộc Nam
8 Xã Duy Hải
9 Xã Chuyên Ngoại
10 Xã Yên Bắc
11 Xã Trác Văn
12 Xã Tiên Nội
13 Xã Hoàng Đông
14 Xã Yên Nam
15 Xã Tiên Ngoại
16 Xã Đọi Sơn
17 Xã Châu Sơn
18 Xã Tiền Phong
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật