Huyện Đức Thọ có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Đức Thọ là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hà Tĩnh. Huyện Đức Thọ có 28 đơn vị hành chính, bao gồm 27 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Đức Thọ
2 Xã Đức Quang
3 Xã Đức Vĩnh
4 Xã Đức Châu
5 Xã Đức Tùng
6 Xã Trường Sơn
7 Xã Liên Minh
8 Xã Đức La
9 Xã Yên Hồ
10 Xã Đức Nhân
11 Xã Tùng Ảnh
12 Xã Bùi Xá
13 Xã Đức Thịnh
14 Xã Đức Yên
15 Xã Đức Thủy
16 Xã Thái Yên
17 Xã Trung Lễ
18 Xã Đức Hòa
19 Xã Đức Long
20 Xã Đức Lâm
21 Xã Đức Thanh
22 Xã Đức Dũng
23 Xã Đức Lập
24 Xã Đức An
25 Xã Đức Lạc
26 Xã Đức Đồng
27 Xã Đức Lạng
28 Xã Tân Hương
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật