Huyện Đông Sơn có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Đông Sơn là một Huyện trực thuộc Tỉnh Thanh Hóa. Huyện Đông Sơn có 15 đơn vị hành chính, bao gồm 14 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Rừng Thông
2 Xã Đông Hoàng
3 Xã Đông Ninh
4 Xã Đông Khê
5 Xã Đông Hòa
6 Xã Đông Yên
7 Xã Đông Minh
8 Xã Đông Thanh
9 Xã Đông Tiến
10 Xã Đông Anh
11 Xã Đông Thịnh
12 Xã Đông Văn
13 Xã Đông Phú
14 Xã Đông Nam
15 Xã Đông Quang
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật