Huyện Đông Giang có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Đông Giang là một Huyện trực thuộc Tỉnh Quảng Nam. Huyện Đông Giang có 11 đơn vị hành chính, bao gồm 10 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn P Rao
2 Xã Tà Lu
3 Xã Sông Kôn
4 Xã Jơ Ngây
5 Xã A Ting
6 Xã Tư
7 Xã Ba
8 Xã A Rooi
9 Xã Za Hung
10 Xã Mà Cooi
11 Xã Ka Dăng
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật