Huyện Đình Lập có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Đình Lập là một Huyện trực thuộc Tỉnh Lạng Sơn. Huyện Đình Lập có 12 đơn vị hành chính, bao gồm 10 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Đình Lập
2 Thị trấn Thị trấn NT Thái Bình
3 Xã Bắc Xa
4 Xã Bính Xá
5 Xã Kiên Mộc
6 Xã Đình Lập
7 Xã Thái Bình
8 Xã Cường Lợi
9 Xã Châu Sơn
10 Xã Lâm Ca
11 Xã Đồng Thắng
12 Xã Bắc Lãng
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật