Huyện Diên Khánh có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Diên Khánh là một Huyện trực thuộc Tỉnh Khánh Hòa. Huyện Diên Khánh có 19 đơn vị hành chính, bao gồm 18 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Diên Khánh
2 Xã Diên Lâm
3 Xã Diên Điền
4 Xã Diên Xuân
5 Xã Diên Sơn
6 Xã Diên Đồng
7 Xã Diên Phú
8 Xã Diên Thọ
9 Xã Diên Phước
10 Xã Diên Lạc
11 Xã Diên Tân
12 Xã Diên Hòa
13 Xã Diên Thạnh
14 Xã Diên Toàn
15 Xã Diên An
16 Xã Diên Bình
17 Xã Diên Lộc
18 Xã Suối Hiệp
19 Xã Suối Tiên
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật