Huyện Điện Biên Đông có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Điện Biên Đông là một Huyện trực thuộc Tỉnh Điện Biên. Huyện Điện Biên Đông có 14 đơn vị hành chính, bao gồm 13 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Điện Biên Đông
2 Xã Na Son
3 Xã Phì Nhừ
4 Xã Chiềng Sơ
5 Xã Mường Luân
6 Xã Pú Nhi
7 Xã Nong U
8 Xã Xa Dung
9 Xã Keo Lôm
10 Xã Luân Giới
11 Xã Phình Giàng
12 Xã Pú Hồng
13 Xã Tìa Dình
14 Xã Háng Lìa
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật