Huyện Đan Phượng có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Đan Phượng là một Huyện trực thuộc Thành phố Hà Nội. Huyện Đan Phượng có 16 đơn vị hành chính, bao gồm 15 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Phùng
2 Xã Trung Châu
3 Xã Thọ An
4 Xã Thọ Xuân
5 Xã Hồng Hà
6 Xã Liên Hồng
7 Xã Liên Hà
8 Xã Hạ Mỗ
9 Xã Liên Trung
10 Xã Phương Đình
11 Xã Thượng Mỗ
12 Xã Tân Hội
13 Xã Tân Lập
14 Xã Đan Phượng
15 Xã Đồng Tháp
16 Xã Song Phượng
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật