Huyện Đầm Hà có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Đầm Hà là một Huyện trực thuộc Tỉnh Quảng Ninh. Huyện Đầm Hà có 10 đơn vị hành chính, bao gồm 9 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Đầm Hà
2 Xã Quảng Lâm
3 Xã Quảng An
4 Xã Tân Bình
5 Xã Quảng Lợi
6 Xã Dực Yên
7 Xã Quảng Tân
8 Xã Đầm Hà
9 Xã Tân Lập
10 Xã Đại Bình
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật