Huyện Đắk Tô có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Đắk Tô là một Huyện trực thuộc Tỉnh Kon Tum. Huyện Đắk Tô có 9 đơn vị hành chính, bao gồm 8 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Đắk Tô
2 Xã Đắk Rơ Nga
3 Xã Ngọk Tụ
4 Xã Đắk Trăm
5 Xã Văn Lem
6 Xã Kon Đào
7 Xã Tân Cảnh
8 Xã Diên Bình
9 Xã Pô Kô
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật