Huyện Đăk Đoa có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Đăk Đoa là một Huyện trực thuộc Tỉnh Gia Lai. Huyện Đăk Đoa có 17 đơn vị hành chính, bao gồm 16 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Đăk Đoa
2 Xã Hà Đông
3 Xã Đăk Sơmei
4 Xã Đăk Krong
5 Xã Hải Yang
6 Xã Kon Gang
7 Xã Hà Bầu
8 Xã Nam Yang
9 Xã K' Dang
10 Xã H' Neng
11 Xã Tân Bình
12 Xã Glar
13 Xã A Dơk
14 Xã Trang
15 Xã HNol
16 Xã Ia Pết
17 Xã Ia Băng
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật