Huyện Cư Jút có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Cư Jút là một Huyện trực thuộc Tỉnh Đắk Nông. Huyện Cư Jút có 8 đơn vị hành chính, bao gồm 7 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Ea T'Ling
2 Xã Đắk Wil
3 Xã Ea Pô
4 Xã Nam Dong
5 Xã Đắk DRông
6 Xã Tâm Thắng
7 Xã Cư Knia
8 Xã Trúc Sơn
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật