Huyện Cô Tô có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Cô Tô là một Huyện trực thuộc Tỉnh Quảng Ninh. Huyện Cô Tô có 3 đơn vị hành chính, bao gồm 2 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Cô Tô
2 Xã Đồng Tiến
3 Xã Thanh Lân
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật