Huyện Chợ Mới có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Chợ Mới là một Huyện trực thuộc Tỉnh Bắc Kạn. Huyện Chợ Mới có 16 đơn vị hành chính, bao gồm 15 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Chợ Mới
2 Xã Tân Sơn
3 Xã Thanh Vận
4 Xã Mai Lạp
5 Xã Hoà Mục
6 Xã Thanh Mai
7 Xã Cao Kỳ
8 Xã Nông Hạ
9 Xã Yên Cư
10 Xã Nông Thịnh
11 Xã Yên Hân
12 Xã Thanh Bình
13 Xã Như Cố
14 Xã Bình Văn
15 Xã Yên Đĩnh
16 Xã Quảng Chu
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật