Huyện Chi Lăng có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Chi Lăng là một Huyện trực thuộc Tỉnh Lạng Sơn. Huyện Chi Lăng có 21 đơn vị hành chính, bao gồm 19 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Đồng Mỏ
2 Thị trấn Thị trấn Chi Lăng
3 Xã Vân An
4 Xã Vân Thủy
5 Xã Gia Lộc
6 Xã Bắc Thủy
7 Xã Chiến Thắng
8 Xã Mai Sao
9 Xã Bằng Hữu
10 Xã Thượng Cường
11 Xã Bằng Mạc
12 Xã Nhân Lý
13 Xã Lâm Sơn
14 Xã Liên Sơn
15 Xã Vạn Linh
16 Xã Hòa Bình
17 Xã Quang Lang
18 Xã Hữu Kiên
19 Xã Quan Sơn
20 Xã Y Tịch
21 Xã Chi Lăng
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật