Huyện Cao Phong có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Cao Phong là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hoà Bình. Huyện Cao Phong có 13 đơn vị hành chính, bao gồm 12 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Cao Phong
2 Xã Bình Thanh
3 Xã Thung Nai
4 Xã Bắc Phong
5 Xã Thu Phong
6 Xã Đông Phong
7 Xã Xuân Phong
8 Xã Tây Phong
9 Xã Tân Phong
10 Xã Dũng Phong
11 Xã Nam Phong
12 Xã Yên Lập
13 Xã Yên Thượng
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật