Huyện Cao Lộc có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Cao Lộc là một Huyện trực thuộc Tỉnh Lạng Sơn. Huyện Cao Lộc có 23 đơn vị hành chính, bao gồm 21 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Đồng Đăng
2 Thị trấn Thị trấn Cao Lộc
3 Xã Bảo Lâm
4 Xã Thanh Lòa
5 Xã Cao Lâu
6 Xã Thạch Đạn
7 Xã Xuất Lễ
8 Xã Hồng Phong
9 Xã Thụy Hùng
10 Xã Lộc Yên
11 Xã Phú Xá
12 Xã Bình Trung
13 Xã Hải Yến
14 Xã Hòa Cư
15 Xã Hợp Thành
16 Xã Song Giáp
17 Xã Công Sơn
18 Xã Gia Cát
19 Xã Mẫu Sơn
20 Xã Xuân Long
21 Xã Tân Liên
22 Xã Yên Trạch
23 Xã Tân Thành
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật