Huyện Can Lộc có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Can Lộc là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hà Tĩnh. Huyện Can Lộc có 23 đơn vị hành chính, bao gồm 22 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Nghèn
2 Xã Thiên Lộc
3 Xã Thuần Thiện
4 Xã Kim Lộc
5 Xã Vượng Lộc
6 Xã Thanh Lộc
7 Xã Song Lộc
8 Xã Thường Nga
9 Xã Trường Lộc
10 Xã Tùng Lộc
11 Xã Yên Lộc
12 Xã Phú Lộc
13 Xã Khánh Lộc
14 Xã Gia Hanh
15 Xã Vĩnh Lộc
16 Xã Tiến Lộc
17 Xã Trung Lộc
18 Xã Xuân Lộc
19 Xã Thượng Lộc
20 Xã Quang Lộc
21 Xã Đồng Lộc
22 Xã Mỹ Lộc
23 Xã Sơn Lộc
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật