Huyện Cam Lộ có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Cam Lộ là một Huyện trực thuộc Tỉnh Quảng Trị. Huyện Cam Lộ có 9 đơn vị hành chính, bao gồm 8 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Cam Lộ
2 Xã Cam Tuyền
3 Xã Cam An
4 Xã Cam Thủy
5 Xã Cam Thanh
6 Xã Cam Thành
7 Xã Cam Hiếu
8 Xã Cam Chính
9 Xã Cam Nghĩa
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật