Huyện Cẩm Khê có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Cẩm Khê là một Huyện trực thuộc Tỉnh Phú Thọ. Huyện Cẩm Khê có 31 đơn vị hành chính, bao gồm 30 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Sông Thao
2 Xã Tiên Lương
3 Xã Tuy Lộc
4 Xã Ngô Xá
5 Xã Phương Xá
6 Xã Phượng Vĩ
7 Xã Đồng Cam
8 Xã Thụy Liễu
9 Xã Phùng Xá
10 Xã Sơn Nga
11 Xã Sai Nga
12 Xã Tùng Khê
13 Xã Tam Sơn
14 Xã Văn Bán
15 Xã Cấp Dẫn
16 Xã Thanh Nga
17 Xã Xương Thịnh
18 Xã Phú Khê
19 Xã Sơn Tình
20 Xã Yên Tập
21 Xã Hương Lung
22 Xã Tạ Xá
23 Xã Phú Lạc
24 Xã Tình Cương
25 Xã Chương Xá
26 Xã Hiền Đa
27 Xã Văn Khúc
28 Xã Yên Dưỡng
29 Xã Cát Trù
30 Xã Điêu Lương
31 Xã Đồng Lương
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật