Huyện Bắc Trà My có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Bắc Trà My là một Huyện trực thuộc Tỉnh Quảng Nam. Huyện Bắc Trà My có 13 đơn vị hành chính, bao gồm 12 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Trà My
2 Xã Trà Sơn
3 Xã Trà Kót
4 Xã Trà Nú
5 Xã Trà Đông
6 Xã Trà Dương
7 Xã Trà Giang
8 Xã Trà Bui
9 Xã Trà Đốc
10 Xã Trà Tân
11 Xã Trà Giác
12 Xã Trà Giáp
13 Xã Trà Ka
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật