Huyện Bắc Sơn có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Bắc Sơn là một Huyện trực thuộc Tỉnh Lạng Sơn. Huyện Bắc Sơn có 20 đơn vị hành chính, bao gồm 19 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Bắc Sơn
2 Xã Long Đống
3 Xã Vạn Thủy
4 Xã Quỳnh Sơn
5 Xã Đồng ý
6 Xã Tân Tri
7 Xã Bắc Sơn
8 Xã Hữu Vĩnh
9 Xã Hưng Vũ
10 Xã Tân Lập
11 Xã Vũ Sơn
12 Xã Chiêu Vũ
13 Xã Tân Hương
14 Xã Chiến Thắng
15 Xã Vũ Lăng
16 Xã Trấn Yên
17 Xã Vũ Lễ
18 Xã Nhất Hòa
19 Xã Tân Thành
20 Xã Nhất Tiến
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật