Huyện Bắc Bình có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Bắc Bình là một Huyện trực thuộc Tỉnh Bình Thuận. Huyện Bắc Bình có 18 đơn vị hành chính, bao gồm 16 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Chợ Lầu
2 Xã Phan Sơn
3 Xã Phan Lâm
4 Xã Bình An
5 Xã Phan Điền
6 Xã Hải Ninh
7 Xã Sông Lũy
8 Xã Phan Tiến
9 Xã Sông Bình
10 Thị trấn Thị trấn Lương Sơn
11 Xã Phan Hòa
12 Xã Phan Thanh
13 Xã Hồng Thái
14 Xã Phan Hiệp
15 Xã Bình Tân
16 Xã Phan Rí Thành
17 Xã Hòa Thắng
18 Xã Hồng Phong
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật