Huyện Ba Vì có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Ba Vì là một Huyện trực thuộc Thành phố Hà Nội. Huyện Ba Vì có 31 đơn vị hành chính, bao gồm 30 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Tây Đằng
2 Xã Phú Cường
3 Xã Cổ Đô
4 Xã Tản Hồng
5 Xã Vạn Thắng
6 Xã Châu Sơn
7 Xã Phong Vân
8 Xã Phú Đông
9 Xã Phú Phương
10 Xã Phú Châu
11 Xã Thái Hòa
12 Xã Đồng Thái
13 Xã Phú Sơn
14 Xã Minh Châu
15 Xã Vật Lại
16 Xã Chu Minh
17 Xã Tòng Bạt
18 Xã Cẩm Lĩnh
19 Xã Sơn Đà
20 Xã Đông Quang
21 Xã Tiên Phong
22 Xã Thụy An
23 Xã Cam Thượng
24 Xã Thuần Mỹ
25 Xã Tản Lĩnh
26 Xã Ba Trại
27 Xã Minh Quang
28 Xã Ba Vì
29 Xã Vân Hòa
30 Xã Yên Bài
31 Xã Khánh Thượng
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật