Huyện An Lão có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện An Lão là một Huyện trực thuộc Thành phố Hải Phòng. Huyện An Lão có 17 đơn vị hành chính, bao gồm 15 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn An Lão
2 Xã Bát Trang
3 Xã Trường Thọ
4 Xã Trường Thành
5 Xã An Tiến
6 Xã Quang Hưng
7 Xã Quang Trung
8 Xã Quốc Tuấn
9 Xã An Thắng
10 Thị trấn Thị trấn Trường Sơn
11 Xã Tân Dân
12 Xã Thái Sơn
13 Xã Tân Viên
14 Xã Mỹ Đức
15 Xã Chiến Thắng
16 Xã An Thọ
17 Xã An Thái
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật