Các kỹ thuật hay sử dụng trong võ tổng hợp MMA

Các kỹ thuật được sử dụng trong MMA trong hai loại, kỹ thuật tấn công và kỹ thuật vật lộn. Kỹ thuật tấn công bao gồm đá, tấn công đầu gối, đấm và tấn công khuỷu tay. Các kỹ thuật vật lộn bao gồm quét, ném, ...
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật