Taikyoku Sandan Karatedo

Có một số biến thể khác nhau về cách thực hiện bài Taikyoku Sandan. Taikyoku Kata được mô tả trên trang web này đề cập đến cuốn sách của Gichin Funakoshi, Karate-Do Kyohan, trong đó ông chỉ mô tả ba bài Taikyoku Kata. Một lần nữa, Taikyoku Sandan gần giống với Taikyoku Shodan ngoại trừ sáu lần gạt Gedan-Barai được thay thế đòn đỡ Uchi Uke(ở tấn chân sau Kokushu Dachi), ba đấm chudan được đổi cho đấm jodan. Rõ ràng, mục đích của kata này là để giới thiệu cho các môn sinh ôn kỹ thuật đỡ và tấn chân sau.

SttKỹ ThuậtTiếng AnhTấn PhápMục TiêuChú Thích
1uchi-ukeinside blockkokutsu-dachichudan 
2oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
3uchi-ukeinside blockkokutsu-dachichudan 
4oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
5gedan-baraidown blockzenkutsu-dachigedan 
6oi-zukilunge punchzenkutsu-dachijodan 
7oi-zukilunge punchzenkutsu-dachijodan 
8*oi-zukilunge punchzenkutsu-dachijodan 
9uchi-ukeinside blockkokutsu-dachichudan 
10oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
11uchi-ukeinside blockkokutsu-dachichudan 
12oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
13gedan-baraidown blockzenkutsu-dachigedan 
14oi-zukilunge punchzenkutsu-dachijodan 
15oi-zukilunge punchzenkutsu-dachijodan 
16*oi-zukilunge punchzenkutsu-dachijodan 
17uchi-ukeinside blockkokutsu-dachichudan 
18oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
19uchi-ukeinside blockkokutsu-dachichudan 
20oi-zukilunge punchzenkutsu-dachichudan 
Tác giả:Võ Thuật
Tag:katakaratevõ thuật
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật